ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ - 30 – 1174-1/06.02.2023г. гр. Плевен

113

ОБЯВЛЕНИЕ

№ТСУ - 30 – 1174-1/06.02.2023г.

гр. Плевен

 

            Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД 12-52/31.01.2023г. на зам. Кмета на Община - Плевен е одобрен:

 

Комплексен проект за  инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, състоящ се от Подробен устройствен план – План  за регулация и застрояване и Работен устройствен план за урегулиран поземлен  имот V-3792,  кв. 205а, по плана на гр. Плевен,  одобрени проекти и разрешение за строеж  № 50/31.01.2023г. за обект: „Реконструкция и надстрояване на съществуваща жилищна сграда”

 

който е изложен в Общината, стая № 85  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11 часа .

            На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и чл. 214 от  Закона за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

            - Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен.

 

                                С уважение:

                               АРХ. НЕВЯНА ИВАНЧЕВА

                               ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН