ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1489-1 гр. Плевен, 16.11.2023 г.

216

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-1489-1

гр. Плевен, 16.11.2023 г.

 

           Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-12-582/15.11.2023 г. на  Кмет на Община Плевен е одобрен:

Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти І-651.634 - За производство на стъкло и LV-651.633 – За друг вид производствен, складов обект, кв.603 по плана  на град  Плевен.

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

           На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.

 

                                     арх. Явор Йорданов:

                                     Директор Дирекция „УТ“ в Община Плевен