ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -30-28-1 /26.06.2019г.

262

                            О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                                                                № ТСУ – 30-28-1/26.06.2019г.      

                                     гр. Плевен

 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване за ПИ 660.393, попадащ в границите на УПИ V, кв. 139 по плана на гр. Плевен

Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

   

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

 

 

 арх. Невяна Иванчева:

ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”