ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-30-79-1/14.08.2019 г.

491

                        О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                                                           № ТСУ и С- 30- 79-1/14.08.2019г.                   

                                                                       гр. Плевен  

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-333/12.08.2019г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и  застрояване  за поземлен имот с идентификатор 56722.667.671, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот Х-10263, кв. 8 по плана на гр. Плевен, ж.к. „Дружба” и задънена улица от ок 115д до ок 115г.

който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

           На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

          Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

          При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

          -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

          -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

          Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

 

 

арх. Невяна Иванчева:

ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”