ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7628-1 гр.Плевен 13 .11.2014 г.

579

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С-92-7628-1
гр.Плевен 13 .11.2014 г.


         Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 136a по плана на гр. Славяново, че е изработен проект за:

 

         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти  УПИ  II-149 и ІV-151, XII-147, I-148, ПИ 146 в кв.136а по плана на гр. Славяново.

 

         Проектът се намира в стая № 4, етаж ІI в Кметство на гр. Славяново и може да бъде прегледан в дните вторник и четвъртък от 8.00 до 12.00 часа.

        

         На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринайсет) дневен срок от деня на получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Владислав Иванов /п/

Гл. инженер на Община - Плевен