ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9402-1/ 30.10.2017 год.

249

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ и С-92-9402-1

гр.Плевен  30.10.2017 год.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.36 по плана на с. Горталово, че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти  III-178 и VIII-179 в кв. 36 по плана на с. Горталово.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.

 На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

 арх. Невяна Иванчева

 Зам. кмет  на Община  Плевен