ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-9406-1/ 30.10.2017 год.

250

ДО

ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ДЕНЧЕВА

ж.к.” Бъкстон” № 29, вх. В, ет. 4, ап. 40

гр. София

ГРЕТА РУСАНОВА ЙОРДАНОВА-КОСТОВА

ж.к.” Манастирски ливади” бл. 10, вх. А, ет. 2, ап. 6

гр. София

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ и С-92-9406-1

гр.Плевен  30.10.2017 год.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 52 по плана на с. Тученица, че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти  X-2780 и XIII-271, IX-269 в кв. 52 по плана на с. Тученица.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

 арх. Невяна Иванчева

 Зам. кмет  на Община  Плевен