ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С – 92- 9438-1/ 16.11.2017год.

231

 

ПЕНЧО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ

УЛ. „ГЕО МИЛЕВ”№11, ГР.ПЛЕВЕН

ИВОНА ИВАНОВА КАРАВАСИЛЕВА

УЛ. „ДОЙРАН”№162,ВХ.В,ЕТ.6,АП.15, ГР. ПЛЕВЕН

ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ГИЗДОВ

УЛ. „РУЙ” №10,ГР. СОФИЯ

СНЕЖИНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

УЛ. „П. ВОЛОВ”08,ЕТ.3,АП.7,ГР. ПЛЕВЕН

ГИНКА ГЕОРГИЕВА ГУТЕВА

УЛ. „ШАР ПЛАНИНА”№19,ГР. ПЛЕВЕН

ЖОРЖЕТА СТОЯНОВА КАЗАНЛЪКЛИЕВА

УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ”№2,ЕТ.1, ГР. ВРАЦА

МАРИЕЛА СТОЯНОВА КАЗАНЛЪКЛИЕВА

ЖК „МЛАДОСТ 3”№329,ВХ.8,ЕТ.5,АП.227, ГР. СОФИЯ

ЕКАТЕРИНА ЛАЗАРОВА КРЪСТЕВА

ЖК „МЛАДОСТ 1”145, 01 02 006,ГР. СОФИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                   № ТСУ и С – 92 – 9438 - 1

       гр. Плевен    16. 11. 2017г.

            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на ПИ  в  кв. 425 по плана на гр. Плевен, че е изработен проект за:

            Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор   56722.666.77, попадащ в УПИ ІІ и VІІІ, кв.425    по плана   на гр. Плевен, Ел. и ВиК схеми

            Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

            На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

арх.  Светослав Митев:

главен архитект  на  Община Плевен