ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С – 92- 9463-1/ 01.12.2017год.

273

ДО

ИВАЙЛО МОНОВ ПРЕСОЛСКИ

УЛ. „Д.ПОПОВ”№3,ВХ.Б,ЕТ.3,АП.10

ГР.ПЛЕВЕН

ДО

ЖАНЕТ ВЕНЦИСЛАВОВА ХОЛЦМАН

Р-Н „ТРАКИЯ”,ЖК „ТРАКИЯ”№273,ВХ.А,ЕТ.2,АП.4

ГР. ПЛОВДИВ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ и С – 92 – 9463 - 1

гр. Плевен     01. 12. 2017г.

            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

            Подробен Устройствен План – План за Застрояване за ПИ 56722.701.3256, намиращ се в местността ”Стража” в землището на гр. Плевен. 

            Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

            На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

арх. Светослав Митев:

главен архитект  на  Община Плевен