ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9498-1/ 21.12.2017 год.

291

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ТСУ и С-92- 9498-1

гр. Плевен 21.12.2017 год.

Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-529/20.12.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:

ПУП - План за регулация за урегулирани поземлени имоти V-215, XXV-215 и  XXIV-214,  кв. 135  по плана на гр. Славяново, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.

който е изложен в Кметство Славяново, стая № 4  и може да бъде прегледан в дните вторник и четвъртък от 09.00 до 12.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Плевен  чрез община Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в стая №1 на Кметство Славяново.

Жалбата не спира изпълнението й.

        

 

арх.Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен