ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9499-1/ 21.12.2017 год.

290

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ТСУ и С-92- 9499-1

гр. Плевен 21.12.2017 год.

Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-527/19.12.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен

План за регулация за урегулирани поземлени имоти I-113 и III-114  в  кв. 25  по плана на c. Буковлък,  на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.

Урегулирани поземлени имоти I-113 и III-114  се преотреждат за поземлени имоти с №№ 526 и 527 по влязъл в сила кадастрален план, одобрен със заповед № 300-4-15/13.03.2002 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра; вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти I-526 и III-527 се поставя по имотната граница на съответните имоти,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 09.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Плевен  чрез община Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. „Възраждане” № 4.

Жалбата не спира изпълнението и.

 

 

арх.Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен