ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9503-1/ 22.12.2017 год.

261

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ и С-92-9503-1

гр. Плевен 22.12.2017 г.

            Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-534/21.12.2017 гoд. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение на:

Подробен устройствен план - План за застрояване за урегулиран поземлен имот V-115, VI-114 и VII-111 в  кв. 45 по плана  на с. Тученица, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т. 3 от ЗУТ,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона  за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен  чрез Община – Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

арх.Невяна Иванчева

Заместник кмет на Община Плевен