ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9511-1/ 08.01.2018 год.

275

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ТСУ и С-92- 9511-1

гр. Плевен 08.01.2018 год.

Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-11/05.01.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение на:

План за регулация за урегулирани поземлени имоти VI-58 и V-61 в  кв. 39  по плана на c. Къшин, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ.

Вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти VI-58 и V-61 се поставя по имотната граница на съответните имоти,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 09.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл. 213 и 214 от  Закона за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Плевен  чрез община Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. „Възраждане” № 4.

Жалбата не спира изпълнението и.

 

арх.Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен