ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9514-1/09.01.2018 год.

266

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ТСУ и С-92- 9514-1

гр. Плевен 09.01.20178 год.

Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-10/05.01.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение на:

ПУП - План за регулация за урегулирани поземлени имоти IІ-120 и I-119,  IІI-121; XV-120 и I-119, кв. 82  по плана на c. Дисевица,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 09.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Плевен  чрез община Плевен.

Жалбата не спира изпълнението и.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. „Възраждане” № 4.

        

арх.Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен