ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-9521-1/ 16.01.2018 год.

27

ДО

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

ул.“Сан Стефано“ 20-Б-3-5

гр. Плевен

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ и С-92-9521-1

гр. Плевен  16.01.2018 год.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 21 по плана на с. Върбица, че е изработен проект за:

 Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти  XII-187 и XIII-185  кв.21 по плана на с. Върбица.

 Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.

 На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването на  настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

 арх. Невяна Иванчева

 Зам. кмет  на Община  Плевен