ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9522-1/ 18.01.2018 год.

266

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ТСУ и С-92- 9522-1

гр. Плевен 18.01.2018 год.

Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-16/16.01.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:

План за регулация за урегулирани поземлени имоти VIII-89 и IX-238  в  кв. 8  по плана на c. Беглеж, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ.

Урегулиран поземлен имот  IX-238 се преотрежда съответно за поземлен имот с № 81 по влязъл в сила кадастрален план, одобрен със заповед № 300-4-10/12.03.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра; вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти VIII-89 и IX-238  се поставя по имотната граница на съответните имоти,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 09.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Плевен  чрез община Плевен.

Жалбата не спира изпълнението и.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. „Възраждане” № 4.

 

арх.Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен