ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 9525-1/ 19.01.2018 год.

331

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ТСУ и С-92- 9525-1

гр. Плевен 19.01.2018 год.

Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-22/18.01.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен

План за регулация за урегулирани поземлени имоти Х-за детска градина и IX-335 в  кв. 2  по плана на c. Върбица,  на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 09.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Плевен  чрез община Плевен.

Жалбата не спира изпълнението и.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. „Възраждане” № 4.

 

 

арх.Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен