ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9529-1/ 24.01.2018 гoд.

293

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ и С-92- 9529-1

гр. Плевен  24.01.2018 гoд.

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-34/19.01.2018 год. на Кмета на Община  Плевен е одобрен проект за изменение на:

Подробен устройствен план – План за застрояване за урегулиран поземлен имот XIІ-123 в кв. 5 по плана на  с. Радишево, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00ч. до 11.00 часа.    

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона  за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община  Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх.Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен