ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 9530-1 /24.01.2018 год.

310

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ТСУ и С-92- 9530-1

гр. Плевен 24.01.2018 год.

Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-29/19.01.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:

План за регулация и застрояване за УПИ III-За озеленяване в кв. 39 по плана на c. Ралево, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 09.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 215, ал. 4 във връзка  с чл. 213 и 214 от  Закона за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Плевен  чрез община Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

- Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

-   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.    

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

арх.Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен