ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-9531-1/ 24.01.2018 год.

270

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ и С-92-9531-1

гр. Плевен  24.01.2018 год.

Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-37/19.01.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:

ПУП - План за регулация за урегулирани поземлени имоти XVI-685 и V-681, кв. 59  по плана на с. Коиловци,

 който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона       за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община  Плевен.

Жалбата не спира изпълнението й.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен