ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9537-1/26.01.2018 год.

282

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ и С-92- 9537-1

гр. Плевен26.01.2018 год. 

Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-43/26.01.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение на:

План за регулация за урегулирани поземлени имоти III-178 и VIII-179 в  кв. 36 по плана на c. Горталово, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ.

Вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти III-178 и VIII-179 се поставя по имотната граница на съответните имоти,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 09.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл. 213 и 214 от  Закона за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Плевен  чрез община Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. „Възраждане” № 4.

Жалбата не спира изпълнението и.

 

арх.Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен