ОБЯВЛЕНИE №ТСУ и С –92-9549-1 гр. Плевен 08.02.2018год.

348

О Б Я В Л Е Н И E

№ТСУ и С –92-9549-1

гр. Плевен 08.02.2018год.

            Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 65 от 07.02.2018год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

            Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за  урегулирани поземлени имоти ХІ – За съюз на слепите България, ІХ –ДО „Театър”, ХІІ – Склад ел.монтажна група и ХІХ –ДО „Музика Нар. Опера „Хр. Бръмбаров”, кв.620 по плана  на гр. Плевен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1  от ЗУТ, който е изложен в Общината, стая №98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

            На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.