ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-9585-1/ 01.03.2018 год.

247

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ и С-92-9585-1/01.03.2018 г.

             Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-91 от 27.02.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение на:

            Изменение на подробен устройствен план - План за регулация в обхвата на УПИ VIII-9655 и IX-9654, кв 95 по плана на гр. Плевен.

             който е изложен в Общината, стая № 73 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

             На основание чл. 215, ал.4, във връзка с чл. 213 и чл.214 от ЗУТ, заповедта  може да се обжалва в 14 - (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Плевен, чрез Община Плевен.

             При обжалване за образуване на съдебно производство, следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от тарифа № 1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

             -  Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел

                 –  10 лв.

             -  Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския   

                закон – 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Центъра за административно обслужване на

гражданите на Община Плевен - пл. „Възраждане”, № 4.  

 

  арх. Невяна Иванчева

Зам. Кмет на Община Плевен