ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУи С-92-9552-1 гр. Плевен , 09.02.2018г.

313

                         О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  E

                           № ТСУи С-92-9552-1

                         гр. Плевен , 09.02.2018г.

Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-70/ 07.02.2018г. на Зам.Кмета на Община Плевен е одобрен: 

Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, състоящ се от  Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот 652.679 попадащ в границите на УПИ ХV, кв.608 по плана на гр.Плевен,  одобрени проекти и Разрешение за строеж № 30/ 07.02.2018г. за обект: „Реконструкция на съществуваща газоснабдителна станция за пропан-бутан и нова модулна бензиностанция”,

който е изложен в Общината, стая № 87 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.216, ал.1, т.2  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в информационен център за обслужване на гражданите на Общината.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

 

 

 

 арх.Светослав Митев:

Гл.архитект Община Плевен