ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 30- 78-1/14.08.2019г.

502

                          О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

                                                                   № ТСУиС- 30- 78-1/14.08.2019г.                   

                                                                           гр. Плевен  

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-341/12.08.2019г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

Подробен устройствен план - План за регулация и  застрояване  за УПИ VІІ-3546 и УПИ V-3547, 3548 в кв. 366а по плана на гр. Плевен и изменение на действащия РУП-Работен устройствен план за  УПИ VІІ-660.229 и УПИ V-3547, 3548,  в кв. 366а по плана на гр. Плевен.

който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

          -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

          -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

          Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

 

 

арх. Невяна Иванчева:

ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”