ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7619-1 гр.Плевен 07.11.2014г.

512

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С-92-7619-1
гр.Плевен 07.11.2014 г.

 

Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти  №№000046, 000069, 000052, 000345 и 000051,  в м.„Барата”   в землището на с.Къртожабене, че е изработен проект за:             

         Подробен  устройствен план –  План за застрояване,  схеми ВиК  и Електро за ПИ 000046, ЕКАТТЕ 40974, местност „Барата”  в землището на с.Къртожабене, общ.Плевен.

            Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 и от 13.30 до 17.00 часа.

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.


арх.Светослав Митев  /п/
временно изпълняващ длъжността Главен архитект
съгласно заповед №74/18.08.2014год. на Кмета на Община Плевен