ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7632-1 гр. Плевен, 13.11.2014 г.

649

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУиС- 92-7632-1                   
гр. Плевен, 13.11.2014 г. 

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-795/ 12.11.2014 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.659.658, попадащ в границите на УПИ I-За жилищно строителство, магазини и обществено хранене и УПИ IV-За детски дом,  VI-За МВР  в  кв.342,  по плана  на  гр. Плевен

който е изложен в Общината, стая № 87 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

         На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд.


арх. Светослав Митев:
временно изпълняващ длъжността главен архитект
съгласно заповед № 74/18.08.2014г на Кмета на Община Плевен.