ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7639-1 / 17.11.2014г. гр.Плевен

622

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-798/12.11.2014г. на Зам. Кмета на Община Плевен е  одобрен:


План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ХХІІІ- За жилищно строителство, обществено обслужване, офис дейности и трафопост, кв.24 по плана на гр.Плевен


който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

          На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

арх. Светослав Митев:

временно изпълняващ длъжността главен архитект

съгласно заповед № 74/18.08.2014г на Кмета на Община Плевен.

                       

Съгласувал: арх. Росица Томова                             

Н-к отдел “ТО”        

Изготвил:Маргарита Стоилова

Гл.специалист отдел „ТО”

Гл.специалист отдел „ТО”13.11.2014г.