ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-9409-1/01.11.2017г.

346

ДО ...........................................

УЛ. ..............................................

ГР. ПЛЕВЕН

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ и С - 92 -9409-1

гр.Плевен, 01.11.2017 г.

          Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти  079075, 079074, 079038, 079026, 079027, 079028, 079029, 079073 и 079036,  м. “Под село”,  в землището на с. Опанец, че е изработен проект за :            

          Подробен  устройствен план – План за  застрояване за поземлен имот 079075, м. Под селов землището   на с. Опанец, общ. Плевен                 

          Проектът се намира в ст. № 94 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00 до 11,00 часа.

          На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14/четиринадесет/ дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация чрез Центъра за административно обслужване на гражданите – зала “Катя Попова”.

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен