ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-9483-1/08.12.2017г.

292

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ и С - 92 – 9483-1

гр.Плевен, 08.12.2017 г.

 

          Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със заповед № РД-12-510 от 05.12.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за измение на:

         

          Изменение на подробен устройствен план – План за регулация в обхвата на УПИ XI-37 и XII-38, IX-53, X-54, кв. 8 по плана на гр. Плевен.

          Който е изложен в общината, стая № 73 и може да бде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

          На основание чл. 125, ал. 4, във връзка с чл. 213 и чл. 214 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва в 14-(четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – плевен, чрез община Плевен.

          При обжалване за образуване на съдебно производство, следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не а търговци и юридически лица с нестопанска цел – 10 лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон  - 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. „Възраждане“ №4.

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен