Обявление № ТСУиС – 92-9500-1 / гр.Плевен, 21.12.2017г.

301

 

№ ТСУиС – 92-9500-1
гр. Плевен,  21.12.2017г.

 

Община- Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване за поземлени имоти 651.285 и 651.282 попадащи в границите на урегулирани  поземлени имоти  ХVІІ и ХХ, кв.609 по плана на гр.Плевен .

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.