ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-9505-1/29.12.2017г.

264

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ТСУ и С-92- 9505-1

гр. Плевен 29.12.2017г.

 

Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-539/22.12.2017г. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение на:

План за регулация за урегулирани поземлени имоти VII-322 и VI-321, XV-324  в кв.94  по плана на с. Бръшляница, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ.

Вътрешните регулационни линии между урегулирани поземлени имоти VII-322 и VI-321, XV-324 се поставят по имотните граници на съответните имоти,

          който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

          На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона       за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен  чрез Община  Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

Жалбата не спира изпълнението й.

 

 

арх.Невяна Иванчева

Зам. кмет  на Община  Плевен