ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-9510-1/05.01.2018г.

304

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУиС-92-9510-1

гр. Плевен,05.01.2018г.

 

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-5/ 05.01.2018 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

Изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ-46 н кв.8 по плана на гр.Плевен.

който е изложен в Общината, стая № 87 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

Заповедта в частта си за изменение на плана за регулация влиза в сила по реда на чл.15, ал.6 от ЗУТ и се прилага след влизане в сила на съдебното решение за делба.

            На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

 

арх. Светослав Митев:

Гл. архитект Община Плевен