ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-9512-1/08.01.2018г.

338

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                       № ТСУиС-92-9512-1/08.01.2018г.

     гр. Плевен  

         Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-7/05.01.2018г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

Изменение на Подробен устройствен план -  План за регулация и  застрояване за урегулиран поземлен имот VІІІ - Предприятие за хидравлични платформи, кв. 575 по плана на гр. Плевен и схема за електрификация и ВиК схеми .

който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

          На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

арх. Светослав Митев:

Гл. архитект Община Плевен