Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7495-1 гр.Плевен 12.08.2014 г.

129

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.109 по плана на с. Беглеж, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8205-1 гр.Плевен 03.09.2015 г.

133

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.6 по плана на с. Мечка, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 – 8214-1 гр.Плевен 07.09.2015 г.

157

Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти  054080, 000070, 054077 и 054079, в землищетона с. Николаево, че е изработен проект за :             …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8271-1/13.10.2015 г.

194

Община-Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-657 от 12.10.2015 год. на Зам. кмета на Община-Плевен е одобрен проект за изменение на:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8270-1 гр. Плевен 13.10.2015г

155

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8270-1 гр. Плевен 13.10.2015г Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство натериторията съобщава, че със заповед  № РД-12-658/12.10.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-8257-1/08.10.2015г. гр. Плевен

212

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-8257-1/08.10.2015г.                    гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-645/08.10.2015г.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-8269-1 гр. Плевен 13.10.2015г.

170

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-660/13.10.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8264-1 гр. Плевен 12.10.2015г

191

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство натериторията съобщава, че със заповед  № РД-12-646/08.10.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8264-1 гр. Плевен 12.10.2015г

184

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство натериторията съобщава, че със заповед  № РД-12-650/08.10.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8267-1 гр. Плевен 12.10.2015г.

181

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8267-1 гр. Плевен 12.10.2015г.  Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-659/ 12.10.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:   Комплексен…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Извършване на рибностопански дейности ” в ПИ 000190, язовир „Николаево 5”, землище с. Николаево, община Плевен, с възложител: „ЛЕЙК-ГРУП” ООД, гр. Плевен.

217

СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…