Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-26-2386-6 / 24.09.2013г.

221

№ ТСУ и С-26-2386-6 / 24.09.2013г.  ДО МЕДИКУС-2008” ЕООД ЕМИЛИЯНА ИЛИЕВА КОНОВА БУЛ. “РУСЕ” № 31 СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ  НА ЖИЛ. БЛОК БУЛ.” СКОБЕЛЕВ ” № 20  ВХ.В ГР. ПЛЕВЕН                   …

Обявление № ТСУиС-26-2348-9/13.09.2013г.

235

ДО     ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ ЛАВРЕНТИЕВ Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ.326 ЕТ.6 АП.18 НИКОЛАЙ ДОЧЕВ НЕШЕВ Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ.329 ВХ.Б ЕТ.3 АП.7 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ УЛ. „СРЕДЕЦ”6 ЕТ.3 АП.5 ЕТ „ШИК 91-МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА” ГЕРВАЗА ДИМИТРОВА ДАКОВА…

ЗАПОВЕД № РД-10-1402 за класиране на участниците в открит конкурс

176

З А П О В Е Д № РД 10 - 1402 Плевен, 17.09.2013г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за обект: имот с кадастрален номер 079001, землище с.Горталово, отдел 281-б съгласно…

ЗАПОВЕД №РД 10-1383 Плевен, 10.09.2013г. за класиране

137

З А П О В Е Д № РД 10 - 1383 Плевен, 10.09.2013г. за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №6, имот с кадастрален…

Консултации по изготвения Доклад за екологична оценка към Общия устройствен план на гр. Плевен

256

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.20, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. - ДВ, бр. 57 от 02.07.2004 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.),…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-6895-1 гр.Плевен 05.09.2013г.

172

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 6895-1 гр. Плевен  05.09.  2013 г.            Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…