Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7885-1гр. Плевен 17.03.2015г.

122

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Подробен устройсвен план-План за регулация и застрояване за територията…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7945-1 гр. Плевен 14.04.2015г.

110

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-163/09.04.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: План за регулация за урегулирани поземлени имоти Х-24 и ХІ-425,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7946-1 гр.Плевен 14.04.2015г.

180

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.71 по плана на с.Бохот че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7832-1 гр.Плевен 18.02.2015 г.

108

Станислав Дончев Динов ул.”Коста Златарев” №12 с. Дисевица Община – Плевен   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7935-1 гр.Плевен 03.04.2015г.

114

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.68 по плана на с.Гривица, че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7832-1 гр.Плевен 18.02.2015 г.

131

Н-ци Генко Данчев Деков с. Дисевица Община – Плевен   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.83 по плана на с.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 7937-1 гр. Плевен 03.04.2015г.

120

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-152/01.04.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7936-1 гр. Плевен 03.04.2015г.

119

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-153/01.04.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7938-1 гр.Плевен 03.04.2015 г.

116

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.38 по плана на с. Коиловци, че е изработен проект за:           …