Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8012-1 гр. Плевен 21.05.2015г.

120

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че    със заповед № РД-12-205/18.05.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен:  ПУП- План за регулация за урегулирани поземлени имоти ХIХ-742 и II-739 в…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8015-1 гр.Плевен 25.05.2015 г.

154

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 49 по плана на гр. Славяново, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-8011-1 гр. Плевен 21.05.2015г.

151

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-236/20.05.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване: публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гробищен парк „Чаира” в гр.Плевен, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион, с площ 20,00кв.м.

200

  На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.1 от Наредба №15 на Общински съвет Плевен, във връзка с чл.76, т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8007-1 гр.Плевен 19.05.2015 г.

164

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8007-1 гр.Плевен  19.05.2015 г. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.53 по плана на с. Върбица,…

Във връзка със заявление вх. № ТСУиС-26-4773-3/23.03.2015г.Ви уведомяваме, че е издадено Разрешение за строеж № 66 от 24.03.2015.г.

220

ДО „ВЕЛ ТРЕЙДИНГ” ООД Представлявано от АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА ВЕЛИКОВА УЛ. „ЦАР ШИШМАН” №30, АП.1 ГР.ПЛЕВЕН   ДО СТЕЛА ПЕТРОВА СПАСКОВА Ж.К. „СТРЕЛБИЩЕ” №3, ЕТ.2, АП. 5 ГР. СОФИЯ   ДО СТАНЧО БОГОМИЛОВ ТАЧЕВ УЛ. ИВАН ВАЗОВ” №59,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-8004-1 гр. Плевен 14.05.2015г.

157

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-201/12.05.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОВОС на инвестиционно предложение: „Добив на подземни води чрез нов тръбен кладенец с цел миене автомобили, паркинги, пътища; оросяване зелени площи”

154

СЪОБЩЕНИЕ           На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта…