Обявления

ОВОС на инвестиционно предложение: „Завод за малц „Суфле” България, УПИ VI 652.645 и УПИ IX 652.644 в кв. 616, ул. „Втора задгарова” № 9, гр. Плевен, община Плевен, с възложител: „Малтери Суфле България” ЕООД.

210

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7996-1 гр.Плевен 12.05.2015г.

132

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.37 по плана на с.Горталово че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 -7993-1 гр. Плевен 11.05.2015г.

137

Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-198/11.05.2015г. на Зам. кмета на Община - Плевен е одобрен             План за регулация и застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7989-1/08.05.2015г.

151

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.341 по плана на гр.Плевен, че е изработен проект за:    Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7990-1 гр.Плевен 08.05.2015 г.

129

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.40 по плана на с.Ралево, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7938-1 гр.Плевен 03.04.2015 г. Магда Асенова Демирова ул.”Георги Бенковски” №9 с. Коиловци Община - Плевен

126

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.38 по плана на с. Коиловци, че е изработен проект за:           …

ДО МАЛИНА КОСТОВА ВЪРБАНОВА БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №2, ВХ. Б, АП.6 ГР.ПЛЕВЕН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ БЪРКАШКИ УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” №34, АП.14 ГР.ПЛЕВЕН (със задължение да уведоми всички собственици)

179

ДО МАЛИНА КОСТОВА ВЪРБАНОВА БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №2, ВХ. Б, АП.6 ГР.ПЛЕВЕН   ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ БЪРКАШКИ УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” №34, АП.14 ГР.ПЛЕВЕН (със задължение да уведоми всички собственици)…

ДО СИЛВИЯ КОЛЕВА ИВАНОВА УЛ. „П.Р.СЛАВЕЙКОВ” № 39, ЕТ.4, АП.6 ГР.ПЛЕВЕН ДО „КАТЯ КОМЕУРС-М” представлявано от МУАФАК АЛ МАСРИ УЛ. „ГЕОРГИ КОЧЕВ” № 4-А-19 ГР.ПЛЕВЕН

359

ДО СИЛВИЯ КОЛЕВА ИВАНОВА УЛ. „П.Р.СЛАВЕЙКОВ” № 39, ЕТ.4, АП.6 ГР.ПЛЕВЕН   ДО „КАТЯ КОМЕУРС-М” представлявано от МУАФАК АЛ МАСРИ УЛ. „ГЕОРГИ КОЧЕВ” № 4-А-19 ГР.ПЛЕВЕН                 Във връзка със…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7981-1 гр.Плевен 05.05.2015 г.

127

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7981-1 гр.Плевен  05.05.2015 г.  Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.8 по плана на с. Буковлък,…