Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7924-1 гр.Плевен 01.04.2015г.

128

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.20 по плана на с.Къшин, че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

ДО МАРИЕТА РУДОЛФОВА ПЕТРОВА УЛ. „ ГРЕНАДЕРСКА”№ 6, АП.22 ГР.ПЛЕВЕН ДО КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ МЛАДЕН ЕВТИМОВ ОВЧАРОВ ЦЕЦКА ВЕНКОВА ОВЧАРОВА РЕНИ ВЕНКОВА ДУДЕВА УЛ.”РЕПУБЛИКАНСКА” № 13 ГР.ПЛЕВЕН ДО„СТРОЙИНВЕСТ-2008”ООД УЛ. „САН СТЕФАНО” № 30, АП.16 ГР.ПЛЕВ

290

ДО МАРИЕТА РУДОЛФОВА ПЕТРОВА УЛ. „ ГРЕНАДЕРСКА”№ 6, АП.22 ГР.ПЛЕВЕН ДО КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ МЛАДЕН ЕВТИМОВ ОВЧАРОВ ЦЕЦКА ВЕНКОВА ОВЧАРОВА РЕНИ ВЕНКОВА ДУДЕВА УЛ.”РЕПУБЛИКАНСКА” № 13 ГР.ПЛЕВЕН ДО„СТРОЙИНВЕСТ-2008”ООД…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7878-1/13.03.2015г.гр. Плевен

136

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-123/11.03.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е  одобрен:   План за застрояване за урегулирани поземлени имоти ХХ-9055в…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7910-1 гр. Плевен 27.03.2015г

165

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-143/25.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7906-1 гр. Плевен 25.03.2015г.

126

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-142/25.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: План за регулация за урегулирани поземлени имоти Х-102 и ІХ-101…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7902-1 гр.Плевен 23.03.2015 г.

122

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 18 по плана на гр. Славяново, че е изработен проект за:           …