Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7821-1 гр.Плевен 11.02.2015г.

506

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.18 по плана на с.Радишево че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7820-1 гр.Плевен 11.02.2015г.

493

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.2 по плана на с.Радишево че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7786.1/23.01.2015 г.

540

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр. кв. 10б  по плана на гр. Плевен, че е изработен проект за:           …

Запвед № РД - 10 - 164 гр. Плевен, 09.02.2015 г.

686

за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №1/2015, имот с кадастрален номер 177001, землище с. Бохот, отдел 244, подотдел „о” съгласно ЛУП…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7495-1 гр.Плевен 12.08.2014 г.

520

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.46 по плана на с. Беглеж, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С 92-7712-1/17.12.2014г.гр. Плевен

518

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С 92-7712-1/17.12.2014г.гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-818/02.12.2014г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   План…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7805-1 гр. Плевен 02.02.2015г.

491

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7805-1 гр. Плевен 02.02.2015г.          Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-33/28.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7803-1 гр.Плевен 02.02.2015г.

493

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7803-1 гр.Плевен 02.02.2015г.            Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-37/02.02.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект…