Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7797-1 гр. Плевен 29.01.2015г.

557

         Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-32/28.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен             План за регулация…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7796-1 гр. Плевен 29.01.2015г.

540

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-31/28.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7795-1 гр. Плевен 28.01.2015г.

454

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7795-1            гр. Плевен  28.01.2015г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС - 92-7794-1 гр. Плевен 28.01.2015г.

534

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС - 92-7794-1 гр. Плевен  28.01.2015г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Подробен устройствен…

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 131 Плевен, 30.01.2015 г.

567

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 131 Плевен, 30.01.2015 г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии» за обект №5/2015, имот с кадастрален номер 000086, землище с. Къшин,…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 126 гр. Плевен, 30.01.2015 г.

591

ЗАПОВЕД № РД 10 - 126 гр. Плевен, 30.01.2015 г.     Предвид резултата от работата на комисия, назначена със Заповед № РД10-114/ 28.01.2015 г. на Кмета на Община Плевен, отразена в утвърден на 29.01.2015 г. Протокол от 29.01.2015 г. за разглеждане…

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 124 Плевен, 29.01.2015 г.

581

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 124 Плевен, 29.01.2015 г.   за класиране на участниците в открит конкурс относно  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии» за обект №2/2015, имот с кадастрален номер 000234, землище с.…

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 123 Плевен, 29.01.2015 г.

586

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 123 Плевен, 29.01.2015 г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №3/2015, имоти с кадастрални номера 086011, 148110, 148130, землище…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92-7767-1 гр. Плевен 20.01.2015г.

609

Община Плевен , на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици за ПИ с идентификатори 56722.701.1196, 56722.701.1198, 56722.701.2385, 56722.701.249,  56722.701.2708, 56722.701.1190, 56722.701.2709 и 56722.701.1197…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92-7769-1 гр. Плевен 20.01.2015г.

564

Община Плевен , на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици за ПИ с идентификатори 56722.701.2651, 56722.701.65, 56722.701.126, 56722.701.127,  56722.701.128, 56722.701.2650, 56722.701.2656, 56722.701.2410 и…