Обявления

Заповед за класиране на участници в открит конкурс за добив на дървесина в общински имот - землище с.Гривица

589

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 948 Плевен, 08.07.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №10/2014, имот с кадастрален номер 227001, землище с.Гривица, отдел…

ОБЯВА За обществеността за инвестиционно предложение: „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Плевен”, УПИ II1076, кв. 389 по ПУП-ПРЗ на гр. Плевен.

591

ОБЯВА За обществеността Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице: Община Плевен пл. „Възраждане” № 2; тел. 064 800 700; факс 064 844230; e-mail: /име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/…

Документации за открит конкурс "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", землище с.Къшин, землище с.Къртожабене, землище с.Горталово

574

Документации за открит конкурс "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии"

Заповед за класиране на участници в търг с тайно наддаване - продажба дървесина на корен от общински имот, землище с.Буковлък

609

З А П О В Е Д № РД - 10 - 935 Плевен, 03.07.2014г. за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №9/2014, имот с кадастрален…

Искане за преценяване на ОВОС на инвестиционно предложение: „Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания, медицински център и аптека за ЛП с изключение на ПМФР”

766

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

Отваряне на ценови оферти на обществена поръчка с предмет: “Избор на финансираща институция за отпускане на дългосрочен банков кредит на община Плевен в размер на 1 200 000 лева”

753

ОБЯВА за отваряне на ценови оферти Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на финансираща институция за отпускане на дългосрочен банков кредит на община Плевен в размер на 1 200 000…

ДО Румен Илиев - .№ ТСУиС-94Р-1529-2/17.06.2014

625

ДО Румен  Илиев          Уважаеми  г-н   Илиев,             Във връзка с постъпило Ваше питане по интернет с вх.№ ТСУиС-94Р-1529-2/17.06.2014 г. в Община Плевен  относно действията …