Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-224-1/16.04.2020 г.

102

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-224-1/16.04.2020 г. гр. Плевен Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ № ТСУ-26-4897-1/06.03.2020 г.

79

ДО Община Плевен Пл. „Възраждане” №2 Гр. Плевен Л. М. Ямелиев Ул. „Георги Кочев” №13 Гр. Плевен Г. Д. Пеев Ул. „Георги Кочев” №13 Гр. Плевен Ив. К. Иванов Ул. „Георги Кочев” №13 Гр. Плевен А. Г. Такев Ул. „Георги…

Обява до обществеността на преценка за ОВОС на "Огнеупорни глини" АД

91

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-223-1 / 16.04.2020 год.

118

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-223-1 гр. Плевен,     16.04.2020г.               Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-212-1 / 10.03.2020 г.

121

    О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ – 30-212-1/10.03.2020г.      гр. Плевен              Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-222-1/07.04.2020 г.

120

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-222-1 гр. Плевен 07.04.2020 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-122/05.03.2020 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: План за регулация за…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-220-1/03.04.2020 г.

104

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-220-1 гр. Плевен 03.04.2020 г.          Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на ПИ в м. „Витска ялия” землището…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-219-1/03.04.2020 г.

96

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-219-1 гр. Плевен 03.04.2020 г.          Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на ПИ в м. „Витска ялия” землището…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-221-1/06.04.2020 г.

113

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-221-1 гр. Плевен  06.04.2020 г. Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект на ПУП-парцеларен план за обект:…

Съобщение за преценка на искане за ОВОС

103

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…