Обявления

СЪОБЩЕНИЕ № ТСУ-26-5890-1/27.03.2020 г. ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

113

До  „Счетоводна къща – Евгения Николова”ЕООД Е. Г. Николова Бул. „Христо ботев”№115 Гр. Плевен М. Д. Пелкова Ул. „Плевенска епопея”№5, Гр. Плевен С. Е. Даковска Х. И. Даковски Ул. „Плевенска епопея”№5…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА – ПРОЕКТ ЗА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2020–2023Г.

114

На основание Чл. 9, Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3 от ЗЕВИ е изготвен проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Плевен за периода 2020 – 2023г. Уведомяваме…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-94Б-1647-1/28.02.2020 г. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

130

До Цв. Ц. Йорданов ул. „Сан Стефано” №42 гр. Плевен /Председател на ЕС/ Б. Ив. Иванов ул. „Тунджа” №30 гр. Плевен Във връзка със заявление с вх.№ТСУ-94Б-1674-1/26.02.2020г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж №…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-217-1/24.03.2020 г.

145

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 30-217-1/24.03.2020 г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-152/19.03.2020г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ. № ЖС–94П-2972-1/17.02.2020 г. ЗА ЗАПОВЕД

107

ДО Т. М. ПЕТКОВ УЛ. „САН СТЕФАНО”  В. В. ВАСИЛЕВ Р. ЦВ. ВАСИЛЕВА УЛ. „САН СТЕФАНО”  ПЛ. Н. КОЛЕВ Н. В. КОЛЕВ УЛ. „САН СТЕФАНО” И. Ц. ИЛИЕВ УЛ. „САН СТЕФАНО” Л. ТО. ПОЖАРСКА Д. Т. ТОДОРОВ Й. ИВ. ТОДОРОВА УЛ. „САН…

Съобщения за обществеността - проект за санитарно-охранителна зона село Коиловци

83

СЪОБЩЕНИЕ               На основание чл.39, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците…

Съобщения за обществеността - проект за санитарно-охранителна зона село Търнене

81

СЪОБЩЕНИЕ               На основание чл.39, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-216-1/24.03.2020 г.

117

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-216-1 гр. Плевен 24.03.2020 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-133/10.03.2020…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-215-1/23.03.2020 г.

118

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  № ТСУ - 30-215-1/23.03.2020 г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-151/19.03.2020 г. на Зам. Кмета на Община…