Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ № ТСУ–94Д -1612 -1/20.03.2020 г.

108

ДО Д. Т. БУЛИЕВА М. И. ИЛИЕВА А. Т. КЪНЧЕВ УЛ. „СЕРЕС” Ц. И. БОЖИЛСКИ УЛ. „СТРАНДЖА” Т. Г. ПЕЙЧЕВ Н. А. ПЕЙЧЕВА УЛ. „СТРАНДЖА” П. Б. ПЕТКОВА УЛ. „СТРАНДЖА” И. Т. ИВАНОВ И. Б. БОНЧЕВА-ИВАНОВА УЛ. „СРАНДЖА” М.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-94П-556-1/26.02.2020 г.

106

ДО Е. С. Господинова П. К. Господинов ул. «Генерал Столетов» №27 гр. Плевен Л. Л. Велчева ул. «Генерал Столетов» №27                 гр. Плевен И. А. Гайдарова Р. Д. Гайдаров ул. «Генерал…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-214-1/17.03.2020 г.

161

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ – 30-214-1 гр. Плевен,  17.03.2020 г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

Съобщение за искане за ОВОС

97

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-94Д-3241-4/20.02.2020 г.

116

Д. Й. Владимиров обл. Плевен, общ. Плевен с. Дисевица, ул. „Девети септември” П. Г. Нелкова ул. „Трети март” с. Опанец, общ. Плевен А. Фр. Микова ул. „Александър Стамболийски” с. Опанец, общ. Плевен Г. Д. Миков ул.…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 609 ГР.ПЛЕВЕН - ТСУ-26-1053-12/13.03.2020 Г.

138

С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен и заявление вх. №ТСУ-26-1053-12/06.03.2020г,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.428 ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-94А-2945-1/13.03.2020 Г.

104

С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, и при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗАПОВЕД №РД 12-99/гр.Плевен,26.02.2020год.

138

М. Д. Йотов Л. К. Кинова В. Д. Димитров Д. Л. Мачева Р. Л. Мачев Ул. „Янко Сакъзов“22 Гр.Плевен       З  А  П  О  В  Е  Д     №РД  12-99         гр.Плевен,26.02.2020 год.           …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ И РУП КВ.10А ГР.ПЛЕВЕН - ТСУ-94И-1841-4/09.03.2020 Г.

119

С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен и заявление…