Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-855-1/31.05. 2022 г.

101

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-855-1 гр. Плевен 31.05. 2022 г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в  кв. 186 по плана  на гр. Плевен, че е изработен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-845-1/20.05.2022 г.

89

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-845-1 гр. Плевен 20.05.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-852-1/27.05.2022 г.

85

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-852-1 гр. Плевен 27.05.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-235/25.05.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-849-1/26.05.2022 г.

94

            О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                                     № ТСУ-30-849-1/26.05.2022г.                   …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-847-1/25.05.2022 г.

93

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-847-1 гр. Плевен, 25.05.2022г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-843-1/19.05.2022 год.

122

О Б Я В Л Е Н И Е №  ТСУ-30-843-1/19.05.2022 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-222 от 17.05.2022 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение…

З А П О В Е Д № РД-12-169 Плевен 03.05.2022 г.

116

З А П О В Е Д № РД-12-169 Плевен 03.05.2022 г.   Във връзка с подадено заявление от Р. В. Йорданова с вх. № ТСУ-94Р-1392-1/15.04.2022 г., за осигуряване на достъп, чрез преминаване през съседен имот поземлен имот с идентификатор 56722.662.440, УПИ…