Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9767-1/02.07.2018 год.

54

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9767-1 гр. Плевен  02.07.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на урегулирани поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9708-1/31.05.2018 год.

52

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9708-1 гр. Плевен  31.05.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9802-1/11.07.2018 год.

54

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9802-1 гр. Плевен  11.07.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9803-1/11.07.2018 год.

60

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9803-1 гр. Плевен  11.07.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9823-1/03.08.2018 год.

67

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9823-1 гр. Плевен  03.08.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-372/31.07.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

Съобщение за искане за ОВОС

56

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕТИ КАДАСТРАЛНИ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ОПАНЕЦ И ГРИВИЦА

104

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на с. Гривица и с. Опанец, общ. Плевен. В 30-дневен срок…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9821-1/01.08.2018 год.

60

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9821-1 гр. Плевен  01.08.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-371/31.07.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…