Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С – 92 – 9600-1 гр. Плевен 19.03.2018год.

68

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92 – 9600-1 гр. Плевен    19.03.2018год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 113 от 15.03.2018год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9605-1/19.03.2018 год.

44

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9605-1 гр. Плевен 19.03.2018 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-110/13.03.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за…

ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА с. БУКОВЛЪК, Общ. ПЛЕВЕН

58

ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА с. БУКОВЛЪК, Общ. ПЛЕВЕН Обл. ПЛЕВЕН Г Р А Ф И К         За извършване на геодезическо заснемане на имоти и сгради, анкетиране  и събиране на данни за собственост,…

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: „Монтаж и експлоатация на инсталация за преработване на промишлени отпадъци”

29

СЪОБЩЕНИЕ               На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС – 92-9560-1/14.02.2018г., гр. Плевен,

74

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУиС – 92-9560-1/14.02.2018г., гр. Плевен,   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

СЪОБЩЕНИЕ И ГРАФИК ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО СЪЗДАВАНЕ НА КККР НА С. БРЕСТОВЕЦ, С. ГОРТАЛОВО, С. РАЛЕВO, ОБЛ. ПЛЕВЕН

70

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БРЕСТОВЕЦ заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017…

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: „Завод за малц Суфле България”

69

СЪОБЩЕНИЕ               На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9562-1/15.02.2018 год.

57

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9562-1 гр. Плевен  15.02.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

СЪОБЩЕНИЕ И ГРАФИК ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО СЪЗДАВАНЕ НА КККР НА С. БЕГЛЕЖ, С. БОХОТ, С. БРЕСТОВЕЦ, С. ГОРТАЛОВО, С. ДИСЕВИЦА, С. КЪРТОЖАБЕНЕ, С. КЪШИН, С. ЛАСКАР, С. НИКОЛАЕВО, С. РАЛЕВО, С. ТОДОРОВО, С. ТЪРНЕНЕ И С. ЯСЕН, ОБЛ. ПЛЕВЕН

88

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕГЛЕЖ заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92 – 9506 - 1 гр. Плевен 02.01.2018г.

69

До ГИНКА ИГНАТОВА ИВАНОВА ЖК „МАРА ДЕНЧЕВА”№231ВХ.Б,ЕТ.2,АП.4 ГР. ПЛЕВЕН ЖАНЕТА ВАСИЛЕВА ЛАЗАРОВА ЖК „ДРУЖБА”БЛ.426, ВХ.Г,АП.16 ГР.ПЛЕВЕН ЯНКА ЛАЗАРОВААДЖИЕВА УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ”№66, ЕТ.4,АП.20 ГР. ПЛЕВЕН МАРГАРИТА…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-9556-1 гр. Плевен 13.02.2018г.

72

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9556-1 гр. Плевен  13.02.2018г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…