Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10091-1/19.03.2019 г.

94

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10091-1/19.03.2019 гр. Плевен Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици , че със заповед № РД-12-121/13.03.2019…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ -26-2658-1/ 18.03.2019 год. от Булгартрансгаз ЕАД

93

О  Б  Я  В  А до заинтересованите лица и общественост в община Плевен  на основание чл. 161 и чл. 161а от Закона за културното наследство „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД УВЕДОМЯВА Заинтересованите лица и общественост,…

ЗАПОВЕД ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ОТ 25.03.2019 Г. ДО 03.04.2019 Г.

80

З А П О В Е Д № РД – 12 - 125 Гр. Плевен 18.03.2019 г.   На основание чл.72, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл.3, ал.1 и ал.2 от Закона за движение по пътищата; чл.81, ал.1 от Наредба №3 на МРРБ, и заявление, заведено с наш вх.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10088-1/18.03.2019 г.

88

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -92-10088-1 гр. Плевен18.03.2019г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-124/15.03.2019 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…