Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ-94Д-1823-1/08.08.2018Г.

84

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ-94Д-1823-1/08.08.2018Г.                        ДО                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9767-1/02.07.2018 год.

69

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9767-1 гр. Плевен  02.07.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на урегулирани поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9708-1/31.05.2018 год.

69

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9708-1 гр. Плевен  31.05.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9802-1/11.07.2018 год.

62

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9802-1 гр. Плевен  11.07.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9803-1/11.07.2018 год.

74

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9803-1 гр. Плевен  11.07.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9823-1/03.08.2018 год.

84

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9823-1 гр. Плевен  03.08.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-372/31.07.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

Съобщение за искане за ОВОС

83

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…