Обявления

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

107

ДО: В. К. БУЧКОВ УЛ. „ПАНЕГА“ ГР. ПЛЕВЕН         Относно: Доброволно изпълнение на Заповед № РД-12-538/ 07.11.2018 год. на Кмета на Община Плевен, от собственика  на поземлен   имот с идентификатор 56722.659.130.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9925-1/30.10.2018 год.

78

ДО В.С.ЦАНКОВ УЛ. „ГЕН. СКОБЕЛЕВ” Ц.В. БОГДАНОВА УЛ. „ГЕН. СКОБЕЛЕВ” Н.К.ВАСИЛЕВ ЖК „МАРА ДЕНЧЕВА” И.В.КОНОВ УЛ. „СОЛУНСКА” П.Г. ХРИСТОВА УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”   ГР. ПЛЕВЕН О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 92…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 339 / 08.11.2018 год.

88

ДО Р. П. Романов ул. „Ангел Кънчев” гр. Плевен А. П. Стефанова ул. „Акад.Йордан Трифонов” гр. Плевен   Във връзка със заявление с вх.№ ТСУ-94А-4774-1/06.11.2018г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 339 / 08.11.2018…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9955-1/06.12.2018 год.

102

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9955-1 гр. Плевен 06.12.2018 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.1 и във връзка с ал.12 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9951-1/05.12.2018 год.

124

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9951-1 гр. Плевен  05.12.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-567/29.11.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…